کارگاه آقای دکتر ابوذر طباطبایی در دانشگاه یاسوج
کارگاه آقای دکتر ابوذر طباطبایی در دانشگاه یاسوج

Aboozar Tabatabaei
ابوذر طباطبایی

Speaker:Aboozar Tabatabaei
Position:Postdoctoral Research Fellow
Affilliation:MIT
Country:USA
Venue:Yasouj University
Date:Sunday, November 18, 2018
Time (from):10:30
Time (to):14:00
سخنران:ابوذر طباطبایی
سمت:محقق
دانشگاه/سازمان:مؤسسه فناوری ماساچوست
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج
زمان سخنرانی:20181118
زمان شروع:10:30
زمان پایان:14:00
کارگاه آقای دکتر ابوذر طباطبایی در دانشگاه یاسوج