کارگاه آقای دکتر ابوذر طباطبایی در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
کارگاه آقای دکتر ابوذر طباطبایی در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Aboozar Tabatabaei
ابوذر طباطبایی

Speaker:Aboozar Tabatabaei
Position:Postdoctoral Research Fellow
Affilliation:MIT
Country:USA
Venue:University of Tehran Institute of Geophysics South Campus
Date:Monday, November 12, 2018
Time (from):
Time (to):
سخنران:ابوذر طباطبایی
سمت:محقق
دانشگاه/سازمان:مؤسسه فناوری ماساچوست
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
زمان سخنرانی:20181112
زمان شروع:
زمان پایان: