موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان، در راستای استفاده از دانش و تجربه نخبگان و دانشگاهیان ایرانی داخل و خارج از کشور شکل گرفته است. با توجه به ظرفیت بسیار بالای علمی و تخصصی نخبگان ایرانی در حیطه های مختلف دانشگاهی و صنعتی، تعریف راهکارهای متنوع جهت استفاده از این ظرفیت و انتقال آن به مخاطبین گوناگون از جمله دانشجویان، مهم ترین رسالت این موسسه محسوب می شود.
در همین راستا این موسسه در قالب تعریف راهکارهای همکاری و ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی، در زمینه های گوناگون آموزشی و پژوهشی فعالیت می نماید.
تعریف دوره های تخصصی در حیطه های فنی و مهندسی، علوم پایه، مدیریت و اقتصاد در قالبهای گوناگون سخنرانی، کارگاه و… یکی از فعالیتهایی است که این موسسه جهت نیل به هدف اصلی خود انجام می دهد. همکاری در برگزاری کنفرانسها و سمینارهای علمی و کاربردی، و همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزشی جهت استفاده از دانش ایرانیان نخبه داخل و خارج از کشور از دیگر فعالیتهای این موسسه می باشد.
جهت اطلاع بیشتر درمورد قسمتی از فعالیتهای انجام شده توسط این موسسه به اینجا مراجعه نمایید.

 

1