درباره ما

درباره ما

موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان، در راستای استفاده از دانش و تجربه نخبگان و دانشگاهیان ایرانی داخل و خارج از کشور شکل گرفته است. با توجه به ظرفیت بسیار بالای علمی و تخصصی نخبگان ایرانی در حیطه های مختلف دانشگاهی و صنعتی، تعریف راهکارهای متنوع جهت استفاده از این ظرفیت و انتقال آن به مخاطبین گوناگون از جمله دانشجویان، مهم ترین رسالت این موسسه محسوب می شود.
در همین راستا این موسسه در قالب تعریف راهکارهای همکاری و ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی، در زمینه های گوناگون آموزشی و پژوهشی فعالیت می نماید.
تعریف دوره های تخصصی در حیطه های فنی و مهندسی، علوم پایه، مدیریت و اقتصاد در قالبهای گوناگون سخنرانی، کارگاه و… یکی از فعالیتهایی است که این موسسه جهت نیل به هدف اصلی خود انجام می دهد. همکاری در برگزاری کنفرانسها و سمینارهای علمی و کاربردی، و همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزشی جهت استفاده از دانش ایرانیان نخبه داخل و خارج از کشور از دیگر فعالیتهای این موسسه می باشد.
جهت اطلاع بیشتر درمورد قسمتی از فعالیتهای انجام شده توسط این موسسه به اینجا مراجعه نمایید.

 

1


About us

International Institute for Future Knowledge Development of Iranians has been established based on the purpose of applying the knowledge and experience of talented Iranians who are graduated in Iran or abroad. Considering the high potentials and capabilities of talented graduates in different areas of science, the main focus of this institute is providing the best way for knowledge transfer to the vast audience. To fulfill this aim, there are several forms of collaboration between the institute and different public and private organizations, including running educational courses in the form of workshops and talks and organizing different scientific events such as conferences and seminars. These venues are in great importance to facilitate the connection of resident and non-resident Iranians to the audience. For further information regarding the activities of institute click here.