سخنرانی دکتر احمد عرب‌کوهسار در دانشگاه فردوسی مشهد
سخنرانی دکتر احمد عرب‌کوهسار در دانشگاه فردوسی مشهد

Ahmad Arabkoohsar
احمد عرب‌کوهسار

Speaker:Ahmad Arabkoohsar
Position:Assistant Professor
Affilliation:Aalborg University
Country:Denmark
Venue:Ferdowsi University of Mashhad
Date:Tuesday, December 11, 2018
Time (from):12:00
Time (to):13:30

Title: Smart Energy Systems

 

سخنران:احمد عرب‌کوهسار
سمت:استادیار
دانشگاه/سازمان:Aalborg University
کشور:دانمارک
محل سخنرانی:دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
زمان سخنرانی:20181211
زمان شروع:12:00
زمان پایان:13:30

موضوع سخنرانی: Smart Energy Systems

سخنرانی دکتر احمد عرب‌کوهسار در دانشگاه فردوسی مشهد