سخنرانی آقای علی وحیدی در دانشگاه فردوسی
سخنرانی آقای علی وحیدی در دانشگاه فردوسی

Ali Vahidi
علی وحیدی

Speaker:Ali Vahidi
Position:PhD Student
Affilliation:Delft University of Technology
Country:Netherlands
Venue:Ferdowsi University of Mashhad
Date:22/04/2019
Time (from):10:00
Time (to):11:30

Title: Integrating Innovation and Entrepreneurship into Civil Engineering

سخنران:علی وحیدی
سمت:دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان:دانشگاه دلفت هلند
کشور:هلند
محل سخنرانی:دانشگاه فردوسی مشهد
زمان سخنرانی:20190422
زمان شروع:10:00
زمان پایان:11:30

موضوع سخنرانی: کارآفرینی و نوآوری در مهندسی عمران

سخنرانی آقای علی وحیدی در دانشگاه فردوسی