بازدید از کارخانه ارج و عارضه‌یابی شکست در صنعت

بازدید از کارخانه ارج و عارضه‌یابی شکست در صنعت

دسته بندی رویداد: تدیدار با مسئولین

شرح کلی : آسیب‌شناسی کم‌فروغی صنعت لوازم خانگی در کشور و شناسایی عوامل شکست صنایع گوناگون در ایران و ایجاد یک مستند قابل تعمیم به سایر صنایع داخلی جهت بقا در رقابت

مکان پیشنهادی : کارخانه ارج

زمان پیشنهادی: آذر ماه 97