سخنرانی آقای دکتر اشکان قنبرزاده داغیان در دانشگاه صنعتی شریف
سخنرانی آقای دکتر اشکان قنبرزاده داغیان در دانشگاه صنعتی شریف

Ashkan Ghanbarzadeh_Dagheyan
اشکان قنبرزاده

Speaker: Ashkan Ghanbarzadeh_Dagheyan
Position:PhD
Affilliation:Northeastern University
Country:USA
Venue:Sharif University of Technology
Date:03/12/2018
Time (from):12:00
Time (to):13:30

Registration

سخنران:اشکان قنبرزاده داغیان
سمت:دکترا
دانشگاه/سازمان:نورت‌استرن
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
زمان سخنرانی:20181203
زمان شروع:12:00
زمان پایان:13:30
سخنرانی آقای دکتر اشکان قنبرزاده داغیان در دانشگاه صنعتی شریف
Registration