سخنرانی خانم دکتر اسری میلانی در دانشگاه فردوسی مشهد
سخنرانی خانم دکتر اسری میلانی در دانشگاه فردوسی مشهد

Dr. Asra Milani
اسری میلانی

Speaker:Asra Milani
Position:PhD
Affilliation:McGill University
Country:Canada
Venue:Ferdowsi University of Mashhad
Date:24/12/2018
Time (from):12:00
Time (to):

Title: تحلیل بین فرهنگی خشونت خانگی

Registration

سخنران:اسری میلانی پور
سمت:دکترا
دانشگاه/سازمان:ام سی گیل
کشور:کانادا
محل سخنرانی:دانشگاه فردوسی مشهد
زمان سخنرانی:20181224
زمان شروع:12:00
زمان پایان:

موضوع سخنرانی: تحلیل بین فرهنگی خشونت خانگی

لینک ثبت‌نام

سخنرانی خانم دکتر اسری میلانی در دانشگاه فردوسی مشهد