بازدید از روستاهای شهرستان بانه و بررسی وضعیت اشتغال زنان و مردان

بازدید از روستاهای شهرستان بانه و بررسی وضعیت اشتغال زنان و مردان

دسته بندی رویداد: اردوهای جهادی و چالشی

شرح کلی: حل مشکلات اشتغال روستاییان (به ویژه کول‌بران منطقه)، استفاده از شرایط بالقوه منطقه جهت رونق اقتصادی

مکان پیشنهادی : شهرستان بانه

زمان پیشنهادی : مهرماه 97