کارگاه آموزشی آقای محسن مهدوی مزده در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
کارگاه آموزشی آقای محسن مهدوی مزده در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی آقای محسن مهدوی مزده در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

  • دسته بندی: سمینار و کارگاه
  • موضوع سخنرانی: ماهیت دوگانه طول واکه در سطوح واجی و آوایی در فارسی محاوره‌ای
  • محل برگزاری: دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه 4 
  • زمان: یکشنبه 12 دی 1395، ساعت 15:00 الی 15:40
  • سخنران: آقای محسن مهدوی مزده

    Mohsen Mahdavi- poster - Copy