همکاری با شبکه مهاجرت خاورمیانه به عنوان یکی از اعضای این شبکه

Cooperation with MIDEMIN (Middle East Migration Network) as one of its members
همکاری با شبکه مهاجرت خاورمیانه به عنوان یکی از اعضای این شبکه

MIDEMIN (Middle East Migration Network) has started working to percept migration impacts as a crucial factor in communities’ transformation in Middle East, to identify and monitor Iranian diaspora, to help expanding their relationship with industrial and academic communities in the country in order to circulate knowledge, and to build a platform for knowledge and further analysis to policy making and administration in migration issues. It is a virtual network to mobilize Iranian institutes and to interact with international institutes in the region and the world concerning research activities in migration issues. Iran Knowledge Institute and other organizations such as Vice-Presidency for Science and Technology, The Research Institute for Science, Technology and Industry Policy, Sharif University of Technology and …play an important role in achieving these goals.

شبکه مهاجرت خاورمیانه در راستای درک اثرات مهاجرت به عنوان یکی از عوامل مهم تغییر شکل جوامع در منطقه خاورمیانه، شناسایی دلایل مهاجرت و بازگشت نخبگان ایرانی مهاجر، کمک به توسعه روابط آنها با صنایع و جوامع آکادمیک کشور برای جریان یافتن چرخه دانش در سطح بین‌الملل و ایجاد پایگاهی برای دانش و تحلیل آتی جهت سیاستگذاری و انجام فعالیت‌های اجرایی مقتضی در حوزه مهاجرت شکل گرفته است. این شبکه در واقع انجمنی مجازی است که در زمینه ایجاد و توسعه هماهنگی داخلی میان نهادها و مؤسسات کشور به همراه هماهنگی بین‌المللی با نهادهای فعال در منطقه و جهان در ارتباط با فعالیت‌های مطالعاتی، سیاستی، علمی، پژوهشی، تخصصی و تعاملات بین‌المللی در حوزه مهاجرت و دیگر زمینه‌های مرتبط فعالیت می‌کند. موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان به همراه نهادها و سازمان‌های دیگر از جمله معاونت علمی و فناوری رباست جمهوری، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و … از ارکان اصلی پیشبرد این فعالیت‌ها و اهداف است.