کارگاه دو روزه حوزه کارآفرینی
کارگاه دو روزه حوزه کارآفرینی

Proven Startup Strategies for Success Workshop
کارگاه دو روزه حوزه کارآفرینی

The Workshop was held by Iran Knowledge at the Faculty of Entrepreneurship – University of Tehran on May 14 and 15, 2017. This event brought together more than 50 participants, consisting of academics, business experts, managers from various industries, entrepreneurs, university students, and experienced professionals. In this workshop, 4 speakers presented their ideas about Lean Startup, HR & Team building, Strategic Decision Making for Technology Ventures and Growth Hacking.

ایران نالج در تاریخ 24 و 25 اردیبهشت ماه 1396 در محل دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران میزبان بیش از 50  نفر از مدیران، کارشناسان، دانشجویان و صاحبان کسب و کارهای نو در کارگاهی دو روزه در حوزه کارآفرینی با نام «استراتژی‌های معتبر برای موفقیت کسب و کارهای نو» بود. در این کارگاه، 4 تن از اساتید و سخنرانان مطرح به ارائه تجارب و دستاوردهای خود در حوزه کارآفرینی و کسب و کارهای نو پرداختند.

کارگاه دو روزه حوزه کارآفرینی