سخنرانی آقای دکتر سهیل سیبدری در دانشگاه تربیت مدرس
سخنرانی آقای دکتر سهیل سیبدری در دانشگاه تربیت مدرس

Dr. Soheil Sibdari
آقای دکتر سهیل سیبدری

Speaker:Soheil Sibdari
Position:
Affilliation:University of Massachusetts Dartmouth
Country:Massachusetts
Venue:Tarbiat Modares University
Date:2018-08-12
Time (from):11:00
Time (to):12:00

Title: Smart and Personalized Learning Systems in Healthcare

Link

سخنران:سهیل سیبدری
سمت:دانشیار علوم تصمیم‌گیری و اطلاعات
دانشگاه/سازمان:دانشگاه ماساچوست، دارتموث
کشور:ماساچوست
محل سخنرانی:تهران- دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، طبقه دوم، اتاق 219
زمان سخنرانی:
زمان شروع:11:00
زمان پایان:12:00

موضوع سخنرانی: نشست دانایی افزایی (ندا)2018

لینک

سخنرانی آقای دکتر سهیل سیبدری در دانشگاه تربیت مدرس

Dr. Soheil Sibdari

Soheil Sibdari


Massachusetts

Tarbiat Modares University
2018-08-12
11:00
12:00

Title: Smart and Personalized Learning Systems in Healthcare

Link


آقای دکتر سهیل سیبدری

سهیل سیبدری
دانشیار علوم تصمیم‌گیری و اطلاعات

ماساچوست

تهران- دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، طبقه دوم، اتاق 219

11:00
12:00

موضوع سخنرانی: نشست دانایی افزایی (ندا)2018

لینک