سخنرانی آقای دکتر صالح فرازی در دانشگاه صنعتی شریف
سخنرانی آقای دکتر صالح فرازی در دانشگاه صنعتی شریف

Dr. Saleh Farazi
دکتر صالح فرازی

Speaker:Dr. Saleh Farazi
Position:
Affilliation:Universidad Carlos lll de Madrid
Country:Spain
Venue:Research Institute of Science, Technology, and Industrial Policy of Sharif University of Technology
Date:19 August 2018
Time (from):15:00
Time (to):18:00

Title: Startups in the pharmaceutical biotechnology industry from legend to reality

Registration link 

سخنران:آقای دکتر صالح فرازی
سمت:استاد مدعو دانشگاه کارلوس سوم مادرید، اسپانیا پژوهشگر مدعو موسسه فناوری نیوجرسی، آمریکا دکترای مدیریت از دانشگاه UPO اسپانیا
دانشگاه/سازمان:کارلوس سوم مادرید
کشور:اسپانیا
محل سخنرانی:خيابان آزادي، خيابان شهيد حبيب اللهي، خيابان قاسمي، كوچه شهيد تيموري، بن بست گوهر، پلاك 2 پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف، سالن کنفرانس
زمان سخنرانی:13970528
زمان شروع:15:00
زمان پایان:18:00

موضوع سخنرانی

استارت آپها در صنعت بیوتکنولوژی دارویی از افسانه تا واقعیت

به منظور ثبت نام اینجا کلیک کنید.

 

سخنرانی آقای دکتر صالح فرازی در دانشگاه صنعتی شریف

Dr. Saleh Farazi

Dr. Saleh Farazi


Spain

Research Institute of Science, Technology, and Industrial Policy of Sharif University of Technology
19 August 2018
15:00
18:00

Title: Startups in the pharmaceutical biotechnology industry from legend to reality

Registration link 


دکتر صالح فرازی

آقای دکتر صالح فرازی
استاد مدعو دانشگاه کارلوس سوم مادرید، اسپانیا پژوهشگر مدعو موسسه فناوری نیوجرسی، آمریکا دکترای مدیریت از دانشگاه UPO اسپانیا

اسپانیا

خيابان آزادي، خيابان شهيد حبيب اللهي، خيابان قاسمي، كوچه شهيد تيموري، بن بست گوهر، پلاك 2 پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف، سالن کنفرانس
13970528
15:00
18:00

موضوع سخنرانی

استارت آپها در صنعت بیوتکنولوژی دارویی از افسانه تا واقعیت

به منظور ثبت نام اینجا کلیک کنید.