سخنرانی آقای دکتر محمد مومنیان در دانشگاه تهران
سخنرانی آقای دکتر محمد مومنیان در دانشگاه تهران

Dr. Mohammad Momenian
دکتر محمد مومنیان

Speaker:Dr. Mohammad Momenian
Position:
Affilliation:Faculty of Education, University of Hong Kong
Country:Hong Kong
Venue:Faculty of Foreign Languages and Literature University of Tehran
Date:11 September 2018
Time (from):14:00
Time (to):17:00

Title: An Introductory Workshop on Mixed Effects Models

Registration Link: https://goo.gl/ZmVg2u

سخنران:آقای دکتر محمد مومنیان
سمت:محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان:دانشگاه هنگ کنگ
کشور:هنگ کنگ
محل سخنرانی:دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
زمان سخنرانی:
زمان شروع:14:00
زمان پایان:17:00

موضوع سخنرانی: معرفی انواع روش های نقشه برداری از مغز و کاربردهای آنها در مطالعات زبان ها

 

سخنرانی آقای دکتر محمد مومنیان در دانشگاه تهران

Dr. Mohammad Momenian

Dr. Mohammad Momenian


Hong Kong

Faculty of Foreign Languages and Literature University of Tehran
11 September 2018
14:00
17:00

Title: An Introductory Workshop on Mixed Effects Models

Registration Link: https://goo.gl/ZmVg2u


دکتر محمد مومنیان

آقای دکتر محمد مومنیان
محقق پسادکتری

هنگ کنگ

دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

14:00
17:00

موضوع سخنرانی: معرفی انواع روش های نقشه برداری از مغز و کاربردهای آنها در مطالعات زبان ها