اولین نشست آکادمی مالی ایران

اولین نشست آکادمی مالی ایران

عنوان کنفرانس: اولین نشست آکادمی مالی ایران
کشور: ایران
محل برگزاری: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران