دومین مدرسه زمستانی اقتصاد

دومین مدرسه زمستانی اقتصاد

عنوان کنفرانس: دومین مدرسه زمستانی اقتصاد
کشور: ایران
محل برگزاری: دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
زمان: دی ماه 1394