دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

عنوان کنفرانس: دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
کشور: ایران
محل برگزاری: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران