کنفرانس مدیریت استراتژیک با تمرکز بر تفکر استراتژیک و تجارب و چالش های مدیریت استراتژیک در کشور

کنفرانس مدیریت استراتژیک با تمرکز بر تفکر استراتژیک و تجارب و چالش های مدیریت استراتژیک در کشور

عنوان کنفرانس: کنفرانس مدیریت استراتژیک با تمرکز بر تفکر استراتژیک و تجارب و چالش های مدیریت استراتژیک در کشور
کشور: ایران
محل برگزاری: دانشگاه تهران