عصر دیجیتال و انقلاب آموزش و پژوهش- مهندس علی برزانیان

عصر دیجیتال و انقلاب آموزش و پژوهش- مهندس علی برزانیان

سخنران: مهندس علی برزانیان
سمت: مسئول دفتر آموزش های سریع
دانشگاه/سازمان: دانشگاه استنفورد
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشگاه مراغه
زمان:
24 اردیبهشت 1397
موضوع کارگاه: عصر دیجیتال و انقلاب آموزش و پژوهش
digital Age a Revolution Education and Research