مدل تعادل عام از تاثیرات اقتصادی تغییرات آب و هوا- ایمان حقیقی

مدل تعادل عام از تاثیرات اقتصادی تغییرات آب و هوا- ایمان حقیقی

سخنران: ایمان حقیقی
سمت: دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه پوردو
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
زمان: یکشنبه 9 اسفند 1394
موضوع کارگاه: مدل تعادل عام از تاثیرات اقتصادی تغییرات آب و هوا