بهینه سازی مدیریت بیمارستانی- حمیدرضا اسلامی

بهینه سازی مدیریت بیمارستانی- حمیدرضا اسلامی

سخنران: حمیدرضا اسلامی
سمت: دانشجوی دکتری مدیریت عملیات
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مک گیل
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشگاه یزد
موضوع کارگاه: بهینه سازی مدیریت بیمارستانی