پویاشناسی قدرت در روتین های سازمانی در جریان ادغامات سازمانی- دکتر مهدی صفوی

پویاشناسی قدرت در روتین های سازمانی در جریان ادغامات سازمانی- دکتر مهدی صفوی

سخنران: دکتر مهدی صفوی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشکده مدیریت دانشگاه ادینبورگ
کشور: اسکاتلند
محل سخنرانی: دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد
زمان: سه‌شنبه 23 آذر 1395 ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: مقاومت یا مطابقت- پویاشناسی قدرت در روتین های سازمانی در جریان ادغامات سازمانی