ساختار سرمایه گذاری مخاطره پذیر دولتی –  آرش سلیمانی دهج

ساختار سرمایه گذاری مخاطره پذیر دولتی – آرش سلیمانی دهج

سخنران: آرش سلیمانی دهج
سمت: دانشجوی دکتری مدیریت و اقتصاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه واترلو
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان: یکشنبه 16 اسفند 1394
موضوع کارگاه: ساختار سرمایه گذاری مخاطره پذیر دولتی