اثرات رفاهی اصلاح یارانه‌ های انرژی- حسین میرزاپور

اثرات رفاهی اصلاح یارانه‌ های انرژی- حسین میرزاپور

سخنران: حسین میرزاپور
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مونترال
کشور: کانادا
محل سخنرانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ ریزی
زمان: یک ‌شنبه 26 شهریورماه 1396 ساعت 14:00
موضوع کارگاه: اثرات رفاهی اصلاح یارانه‌ های انرژی
The welfare effects of energy subsidy reform