کاربرد نظریه گزینه های واقعی در سرمایه گذاری های بین المللی- علی آهی

کاربرد نظریه گزینه های واقعی در سرمایه گذاری های بین المللی- علی آهی

سخنران: علی آهی
سمت: دانشجوی دکتری تجارت و بازاریابی بین المللی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه علوم و فناوری لاپینرانتا
کشور: فنلاند
موضوع کارگاه: کاربرد نظریه گزینه های واقعی در سرمایه گذاری های بین المللی