اصلاح یارانه های انرژی در ایران؛ الگوی یا عبرت برای جهان؟- دکتر حسین میرزاپور

اصلاح یارانه های انرژی در ایران؛ الگوی یا عبرت برای جهان؟- دکتر حسین میرزاپور

سخنران: دکتر حسین میرزاپور
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مونترال
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشگاه مازندران
زمان: دوشنبه 3 اسفند 1394
موضوع کارگاه: اصلاح یارانه های انرژی در ایران؛ الگو یا عبرت برای جهان؟