بررسی اثرات روانشناختی مهاجرت در کودکان

بررسی اثرات روانشناختی مهاجرت در کودکان

دسته بندی رویداد: اتاق فکر

شرح کلی رویداد: دورهمی مابک با محوریت بررسی تاثیر مهاجرت و کم کردن اثرات روانی این پدیده بر روی کودکان با حضور چند روانشناس و روان‌پزشک معتبر

مکان پیشنهادی : کانون فکری کودکان و نوجوانان

زمان پیشنهادی : دی ماه 97