بافت فرسوده و حوادث طبیعی

بافت فرسوده و حوادث طبیعی

دسته بندی رویداد: اردوهای جهادی و چالشی

شرح کلی: سفرهایی به روستاهای مختلف با موضوع شناسایی پتانسیل‌های مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده و ایمن‌سازی ساختمان‌ها در برابر بلایای طبیعی

مکان پیشنهادی : اداره راه و شهرسازی کرمان

زمان پیشنهادی : بهمن ماه 97