سیاست‌های ارزی در اقتصاد مقاومتی

سیاست‌های ارزی در اقتصاد مقاومتی

دسته بندی رویداد: دیدار با مسئولین

شرح کلی رویداد: استفاده بهینه از منابع ارزی، حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی

مکان پیشنهادی: بانک مرکزی

زمان پیشنهادی : آبان ماه 97