سخنرانی دکتر فرید وحدتی در دانشگاه تهران
سخنرانی دکتر فرید وحدتی در دانشگاه تهران

Faridaddin Vahdatikhaki
فرید وحدتی

Speaker:Faridaddin Vahdatikhaki
Position:Assistant professor
Affilliation:University of Twente
Country:Netherlands
Venue:University of Tehran, College of Engineering
Date:Tuesday, December 18, 2018
Time (from):12:15
Time (to):13:45

Title: Digitized Construction

Registration Link

سخنران:فرید وحدتی
سمت:استادیار
دانشگاه/سازمان:University of Twente
کشور:هلند
محل سخنرانی:پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
زمان سخنرانی:20181218
زمان شروع:12:15
زمان پایان:13:45

موضوع سخنرانی: Digitized Construction

برای ثبت‌نام کلیک کنید

سخنرانی دکتر فرید وحدتی در دانشگاه تهران