نشست بررسی تطبیقی مناطق آزاد اقتصادی کشور

نشست بررسی تطبیقی مناطق آزاد اقتصادی کشور

دسته بندی رویداد: اتاق فکر

شرح کلی: مطالعه و بررسی نقاط ضعف و قوت مناطق آزاد کل کشور و ارائه الگویی جهت پیشرفت مناطق آزاد تازه تاسیس

مکان پیشنهادی : منطقه آزاد ماکو

زمان پیشنهادی : اسفند ماه 97