اتاق فکر نمایشگاه جیتکس

اتاق فکر نمایشگاه جیتکس

دسته بندی رویداد: اتاق فکر
شرح کلی: سلسله نشست‌های هم‌فکری در راستای بررسی ظرفیت‌های صادراتی کشور برای حضور هدفمند در نمایشگاه جیتکس 2018

مکان پیشنهادی: شورای شهر اصفهان
زمان پیشنهادی: 11 مرداد ماه 97