سخنرانی مهندس هادی ستوده در کافه ازار
سخنرانی مهندس هادی ستوده در کافه ازار

Hadi Sotudeh
هادی ستوده

Speaker:Hadi Sotudeh
Position:Professional Doctorate in Engineering
Affilliation:Universiteit Jheronimus Academy of Data Science
Country:Netherlands
Venue:Cafe Bazaar
Date:Saturday, December 29, 2018
Time (from):14:00
Time (to):15:00
سخنران:هادی ستوده
سمت:مهندس
دانشگاه/سازمان:Universiteit Jheronimus Academy of Data Science
کشور:هلند
محل سخنرانی:کافه بازار
زمان سخنرانی:20181229
زمان شروع:14:00
زمان پایان:15:00

موضوع سخنرانی: فرآیند کاوی و اهمیت آن در سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی

سخنرانی مهندس هادی ستوده در کافه ازار