توریسم سلامت

توریسم سلامت

دسته بندی رویداد: اتاق فکر

شرح کلی: استفاده از ظرفیت علمی کشور در زمینه سلولهای بنیادی در منطقه و قابلیت جذب توریست جهت ارائه خدمات درمانی و پزشکی

مکان پیشنهادی برگزاری رویداد: ستاد علوم و فناوری‌های سلولهای بنیادی

زمان پیشنهادی برگزاری رویداد: دی ماه 97