سخنرانی آقای حسین سخاوت‌منش در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
سخنرانی آقای حسین سخاوت‌منش در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

Hossein Sekhavat Manesh
حسین سخاوت‌منش

Speaker:Hossein sekhavat Manesh
Position:PhD Candidate
Affilliation:EPFL
Country:Switzerland
Venue:University of Tehran
Date:2018/11/13
Time (from):12:30
Time (to):14:00

Title: Service Restoration in DG-Integrated Distribution Networks Using an Exact Convex OPF Model

Registration Link

سخنران:حسین سخاوت‌منش
سمت:دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان:دانشگاه EPFL سوییس
کشور:سوییس
محل سخنرانی:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
زمان سخنرانی:
زمان شروع:12:30
زمان پایان:14:00

موضوع سخنرانی: خودبازیابی شبکه های توزیع با حضور واحدهای تولید پراکنده بر اساس مدل بهینه یابی تحلیلی

برای ثبت‌نام کلیک کنید

سخنرانی آقای حسین سخاوت‌منش در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران