عارضه‌یابی صنایع نساجی کشور

عارضه‌یابی صنایع نساجی کشور

دسته بندی رویداد: دیدار با مسئولین

شرح کلی :آسیب‌شناسی چرایی زوال صنعت نساجی در کشور و شناسایی عوامل شکست صنایع گوناگون در ایران و ایجاد یک مستند قابل تعمیم به سایر صنایع داخلی جهت بقا در رقابت

مکان پیشنهادی: انجمن نساجی ایران

زمان پیشنهادی : بهمن ماه 97