نشست تخصصی آسیب‌شناسی مهاجرت‌های بین‌المللی
نشست تخصصی آسیب‌شناسی مهاجرت‌های بین‌المللی

International Migration Pathology
نشست تخصصی آسیب‌شناسی مهاجرت‌های بین‌المللی

Registration Link

برای ثبت‌نام کلیک کنید

نشست تخصصی بیان و ارائه راه حل در خصوص دغدغه ها و چالش های متخصصان بازگشته به کشور

،دوست عزیز

موسسه ایران نالج در راستای برگزاری نشست های صمیمی متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک)،قصد دارد در تاریخ 27 آذرماه  1397نشست تخصصی را به منظور هم اندیشی و تبادل آرا در خصوص بیان دغدغه ها و چالشهای متخصصان بازگشته به کشور و تبادل نظر در زمینه حل این دغدغه ها برگزار کند. لازم به ذکر است این نشست در پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف از ساعت 14 الی 15 برگزار خواهد شد. همچنین در پایان این رویداد، نشست تخصصی آسیب شناسی مهاجرت بین الملی با هدف انتقال تجربیات متخصصین در ارتباط با اثرات و چالشهای مهاجرت ازساعت 15 الی 17 برگزار خواهد شد.

نشست تخصصی آسیب شناسی مهاجرت بین الملی با هدف انتقال تجربیات متخصصین در ارتباط با اثرات و چالشهای مهاجرت

زنان و مهاجرت: تاثیر مهاجرت‌های غیر‌متعارف بر نهاد خانواده با تاکید بر وضعیت زنان در کشور‌های ترانزیت (خانم دکترسعیده سعیدی، مدرس دانشگاه
(خشونت و مهاجرت: تحلیل رفتار‌های غیرانسانی و فرساینده در دوران مهاجرت (خانم الیزابتا پراتزلی، پژوهشگر دکتری دانشگاه پادوا/اورونا ایتالیا)

 

برای ثبت‌نام کلیک کنید

اتاق گفتگوی دغدغه‌ها و مدون سازی چالش‌های متخصصان ایرانی بازگشته به کشور و نشست تخصصی آسیب شناسی مهاجرت‌های بین‌المللی

،دوست عزیز

موسسه ایران نالج در راستای برگزاری سلسله نشست‌های صمیمی متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک)، قصد دارد در تاریخ 27 آذرماه  139 اتاق گفتگویی را به منظور بیان دغدغه ها و مدون سازی چالش های مابک برگزار کند. لازم به ذکر است این نشست در پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف از ساعت 13:30 الی 14:30 برگزار خواهد شد. همچنین در پایان این رویداد، نشست تخصصی آسیب شناسی مهاجرت‌های بین‌المللی با هدف انتقال تجربیات متخصصان در ارتباط با اثرات و چالشهای مهاجرت از ساعت 15:00 تا 17:00 برگزار خواهد شد.

نشست تخصصی آسیب شناسی مهاجرت‌های بین الملی با هدف انتقال تجربیات متخصصان در ارتباط با اثرات و چالشهای مهاجرت

زنان و مهاجرت: تاثیر مهاجرت‌های غیر‌متعارف بر نهاد خانواده با تاکید بر وضعیت زنان در کشور‌های ترانزیت (خانم دکترسعیده سعیدی، مدرس دانشگاه
(خشونت و مهاجرت: تحلیل رفتار‌های غیرانسانی و فرساینده در دوران مهاجرت (خانم الیزابتا پراتزلی، پژوهشگر دکتری دانشگاه پادوا/اورونا ایتالیا)

 

نشست تخصصی آسیب‌شناسی مهاجرت‌های بین‌المللی