سخنرانی آقای دکتر سید محمدرضا علوی‌پور در پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
سخنرانی آقای دکتر سید محمدرضا علوی‌پور در پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف

S. M. Reza Alavipour
دکتر محمدرضا علوی‌پور

Speaker:S. M. Reza Alavipour, PhD, PMP, CMIT
Position:Researcher, Instructor, Construction and Project Management Consultant
Affilliation:Illinois Institute of Technology
Country:USA
Venue:Sharif Science & Technology Institute
Date:07/02/2019
Time (from):08:30
Time (to):14:00

Title: نگاهی متفاوت به مدیریت پروژه های صنعت ساخت با بررسی استانداردهای مدیریت ساخت آمریکا

Registration Link

سخنران:محمدرضا علوی‌پور
سمت:محقق، مشاور کسب و کار
دانشگاه/سازمان:Illinois Institute of Technology
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
زمان سخنرانی:20190207
زمان شروع:8:30
زمان پایان:14:00
سخنرانی آقای دکتر سید محمدرضا علوی‌پور در پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف