فراخوان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

فراخوان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری مؤسسه توسعه دانش فردای ایرانیان و بنیاد ملی نخبگان ایران محقق پسادکتری می‌پذیرد.

در راستای گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی مراکز داخلی با نخبگان ایرانی مقیم در کشورهای دیگر، در قالب سامانه همکاری با دانشمندان و متخصصان برجسته غیرمقیم در بنیاد ملی نخبگان ایران، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری مؤسسه توسعه دانش فردای ایرانیان در زمینه‌های زیر اقدام به جذب دانشجوی پسادکتری می‌نماید:

 

1-  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮبخش های اﻗﺘﺼﺎدي

2 – ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل پایدار

3-  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺮ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن

4-  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﻳﺠﺎد اشتغال ﭘﺎﻳﺪار

5- تحلیل ﭘﻮﻳﺎيی ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل در اﻳﺮان

6-  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ایران

7-   ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ GEI در اﻳﺮان و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن

8-  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و روﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي

9-  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ و ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و روﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  در اﻳﺮان و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي

10- ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ سیاست های ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﻃﺮح اﺷﺘﻐﺎل فراگیر

 

تسهیلات این دوره مطابق با آیین‌نامه سامانه همکاری بنیاد ملی نخبگان بوده و محل فعالیت پژوهشی در ساختمان اصلی وزارتخانه تعیین گردیده است. مسئولیت ارتباط با متقاضیان با مؤسسه توسعه دانش فردای ایرانیان می‌باشد.

برای مشاهده متن فراخوان وزارتخانه روی Topics و جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت‌های مؤسسه اینجا کلیک کنید.

 

Banner-2