نشست مهاجرت

Emigration

<h2 id="farsi" class="ppp">نشست مهاجرت </h2> <h2 id="english" class="eee">     Emigration</h2>

نشست مهاجرت

Emigration

دسته‌بندی: نشست تخصصی

دسته‌بندی: نشست تخصصی

موضوع سخنرانی: ماندن، رفتن یا بازگشتن؟ مساله این است! نشست تخصصی آسیب شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد و تحصیلکرده

زمان: سه‌شنبه 25 اردیبهشت1397، ساعت 9:00 تا 13:00

محل برگزاری: تهران دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، سالن کهربا

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

Title: Emigration and Return of Highly Educated Iranians
Date: Tuesday, May 15, 2018
Venue: Sharif University of Technology
Website: https://lnkd.in/gg6CPD5