کارگاه آموزشی مقاله نویسی آقای دکتر مهدی صفوی در دانشگاه فردوسی مشهد
کارگاه آموزشی مقاله نویسی آقای دکتر مهدی صفوی در دانشگاه فردوسی مشهد

Mehdi Safavi
مهدی صفوی

Specialized workshop

How to publish a qualitative paper in Indexed journals!

Most suitable for postgraduate students and post-doctoral researchers

Dr. Mehdi Safavi

Lecturer in Strategy & Organisation and Director, MSc International Business and Emerging Markets

Registration

کارگاه تخصصی

مقاله نویسی (مقالات کیفی) برای چاپ در مجلات ISI

مخصوص دانشجویان دوره دکتری و محققان پسادکتری

گردانندگان کارگاه

دکتر مهدی صفوی، استادیار مطالعات استراتژیک و سازمانی دانشکده مدیریت دانشگاه ادینبورگ، اسکاتلند

دکتر امید امیدوار، استادیار مطالعات استراتژیک دانشکده مدیریت دانشگاه استون، انگلستان

لینک ثبت‌نام

کارگاه آموزشی مقاله نویسی آقای دکتر مهدی صفوی در دانشگاه فردوسی مشهد