سخنرانی آقای دکتر میثم علیزاده در دانشگاه تهران
سخنرانی آقای دکتر میثم علیزاده در دانشگاه تهران

Meysam Alizadeh
میثم علیزاده

Speaker:Meysam Alizadeh
Position:Postdoctoral Research Associate
Affilliation:Princeton University
Country:USA
Venue:University of Tehran, College of Engineering
Date:18/12/2018
Time (from):12:30
Time (to):14:30

Registration Link

 

سخنران:میثم علیزاده
سمت:محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان:دانشگاته پرینستون
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
زمان سخنرانی:20181218
زمان شروع:12:30
زمان پایان:14:30

لینک ثبت‌نام

موضوع سخنرانی: عملیات روانی خارجی در فضای مجازی: مروری بر تحقیقات علمی

سخنرانی آقای دکتر میثم علیزاده در دانشگاه تهران