سخنرانی آقای دکتر مجتبی محمودیان در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
سخنرانی آقای دکتر مجتبی محمودیان در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

Mojtaba Mahmoodian
مجتبی محمودیان

Speaker:Mojtaba Mahmoodian
Position:Assistant Professor
Affilliation:RMIT University
Country:Australia
Venue:Tehran University College of Engineering
Date:Wednesday, Jan 23, 2019
Time (from):13:30
Time (to):17:30
سخنران:مجتبی محمودیان
سمت:استادیار
دانشگاه/سازمان:RMIT University
کشور:استرالیا
محل سخنرانی:پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
زمان سخنرانی:20190123
زمان شروع:13:30
زمان پایان:17:30

موضوع سخنرانی: رویکرد‌های نوین در ارزیابی و مدیریت نگهداری زیرساخت‌ها

سخنرانی آقای دکتر مجتبی محمودیان در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران