همکاران ما

همکاران ما

موسسه توسعه دانش فردای ایرانیان، در راستای انجام رسالت خود با انجمن‌ها، مراکز و موسسات علمی در داخل و خارج از ایران همکاری دارد. از مهم‌ترین همکاران این موسسه می‌توان به سازمان‌ها و نهادهایی اشاره نمود که موسسه در برگزاری سخنرانی‌ها، سمینارها و کارگاه‌های تخصصی و تسهیل‌گری در زمینه‌های علمی و پژوهشی به صورت همکاری در زمینه دعوت از اساتید مدعو، تحصیل نخبگان در مقطع پسادکتری و یا تحقیق در قالب فرصت مطالعاتی با آنها در تعامل است. موارد زیر از جمله همکاران این موسسه به شمار می‌روند:


Our collaborators

To achieve the goals, International Institute for Future Knowledge Development of Iranians has a wide network with other domestic and international scientific organizations. In addition to running talks, seminars and workshops, the institute has a close collaboration with these organizations to invite the top speakers, facilitate post-doctoral fellowship courses and provide research opportunities. Our main collaborators are as following: