سخنرانی آقای علی برزانیان در باشگاه کارآفرینی تیوان
سخنرانی آقای علی برزانیان در باشگاه کارآفرینی تیوان

S.A. Barzanian
علی برزانیان

Speaker:S.A. Barzanian
Position:Business Consultant
Affilliation:Stanford University - UC Berkeley
Country:USA
Venue:Tivan Club
Date:2018-11-10
Time (from):16:00
Time (to):18:00

Registration

This event has been canceled.

سخنران:علی برزانیان
سمت:مشاور کسب وکار
دانشگاه/سازمان:Stanford University - UC Berkeley
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:باشگاه کارآفرینی تیوان
زمان سخنرانی:13970819
زمان شروع:16:00
زمان پایان:18:00

لینک ثبت نام

این رویداد لغو شد.

سخنرانی آقای علی برزانیان در باشگاه کارآفرینی تیوان