کارگاه آموزشی خانم دکتر سمیرا عباسقلی‌زاده رحیمی
کارگاه آموزشی خانم دکتر سمیرا عباسقلی‌زاده رحیمی

Samira Abbasgholizadeh Rahimi
سمیرا عباسقلی‌زاده رحیمی

Speaker:Samira Abbasgholizadeh Rahimi
Position:Assistant professor
Affilliation:McGill University
Country:Canada
Venue:Tabriz University of Medical Sciences
Date:07/05/2019
Time (from):8:30
Time (to):13:00

    Title: 3rd Iranian Shared Decision Making Workshop

Registration Link

سخنران:سمیرا عباسقلی‌زاده رحیمی
سمت:استادیار
دانشگاه/سازمان:McGill University
کشور:Canada
محل سخنرانی:دانشکده‌ی علوم پزشکی دانشگاه تبریز
زمان سخنرانی:20190507
زمان شروع:8:30
زمان پایان:13:00

موضوع کارگاه: 3rd Iranian Shared Decision Making Workshop

لینک ثبت‌نام

کارگاه آموزشی خانم دکتر سمیرا عباسقلی‌زاده رحیمی