سخنرای دکتر سنا مژده در دانشگاه الزهرا
سخنرای دکتر سنا مژده در دانشگاه الزهرا

Sana Mojdeh
سنا مژده

Speaker:Sana Mojdeh
Position:Assistant Teaching Professor
Affilliation:University of Ontario
Country:Canada
Venue:Alzahra University
Date:Monday, December 24, 2018
Time (from):10:00
Time (to):12:00

Registration Link

سخنران:سنا مژده
سمت:دستیار آموزشی
دانشگاه/سازمان:University of Ontario
کشور:کانادا
محل سخنرانی:دانشگاه الزهرا
زمان سخنرانی:20181224
زمان شروع:10:00
زمان پایان:12:00

برای ثبت‌نام کلیک کنید

سخنرای دکتر سنا مژده در دانشگاه الزهرا