سخنرای دکتر سنا مژده در دانشگاه شهید بهشتی
سخنرای دکتر سنا مژده در دانشگاه شهید بهشتی

Sana Mojdeh
سنا مژده

Speaker:Sana Mojdeh
Position:Assistant Teaching Professor
Affilliation:University of Ontario
Country:Canada
Venue:Shahid Beheshti University
Date:Monday, Jan 28, 2019
Time (from):13:30
Time (to):14:30

Registration Link

سخنران:سنا مژده
سمت:دستیار آموزشی
دانشگاه/سازمان:University of Ontario
کشور:کانادا
محل سخنرانی:دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران
زمان سخنرانی:20190128
زمان شروع:13:30
زمان پایان:14:30

برای ثبت‌نام کلیک کنید

سخنرای دکتر سنا مژده در دانشگاه شهید بهشتی