سخنرانی آقای دکتر امیرحسین بهرنگی‌نیا در دانشگاه تهران

Amirhossein Behranginia
امیرحسین بهرنگی‌نیا

Speaker:Amirhossein Behranginia
Position:
Affilliation:University of Illinois at Chicago
Country:America
Venue:University of Tehran
Date:Monday, June 18, 2018
Time (from):9 Am
Time (to):10 Am
سخنران:امیرحسین بهرنگی‌نیا
سمت:دکترا
دانشگاه/سازمان:دانشگاه یو آی سی شیکاگو
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، دانشگاه تهران
زمان سخنرانی:20180618
زمان شروع:9:00
زمان پایان:10:00